Vol 11, No 01 (2014)

INDIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES AND BIOTECHNOLOGY

Table of Contents

Articles

P. Mohan, A. Subramanian, A. P. Nambi
PDF
Dinesh Kumar, R. S. Sahota, H. K. Verma, Rajesh Kasrija, S. K. Kansal
PDF
V.Ramesh Saravana Kumar, K. Iniyah, K. Sivakumar, A. K. Thiruvenkadan, D.Anandha Prakash Singh, V. Ramesh, J. Muralidharan, D. Kannan
PDF
M. A. Pundlik, S. Doley, U. M. Tumlam, S. P. Awandkar, J. A. Kesharkar, P. A. Tembhurne, S. Gohain, V. C. Ingle
PDF
N. K. Khyalia, M. P. Sagar, Mahesh Chander, J. Pratap
PDF
Ganesh Hegde
PDF
S. C. Parmar, C. T. Khasatiya, K. K. Tyagi, J. K. Chaudhary, R. V. Patel
PDF
Prajakta Kuralkar, S. A. Dhenge, S. V. Kuralkar
PDF
Pradip Sarkar, Sanjib Datta
PDF
Varsha Bagde, Pratibha Jumde
PDF
Pramod Kumar, J. K. Agrawal, Meena Verma
PDF
M. P. Patel, K. B. Prajapati, N. A. Joshi, H. H. Panchasara, K. J. Ankuya, J. B. Patel
PDF
C. Pandian, A. V. Omprakash, S. T. Selvan, A. Sundaresan
PDF
Prakashkumar Rathod, Mahesh Chander
PDF
G. P. Kalmath, M. Narayana Swamy, S. Yathiraj, A. Krishnaswamy, C. S. Nagaraj, Srikrishna Isloor
PDF
Deepti B. R., S. Yathiraj, P. T. Ramesh, C. A. Kamran, L. Ranganath, H. D. Narayanaswamy
PDF
S. S. Pathak, N. Kalita, N. Barua
PDF
S. Sethi, S. K. Senapati, R. C. Patra
PDF