Vol 12, No 2 (2016)

The Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology

Table of Contents

Articles

A. J. Dhami, K. S. Mungad, J. A. Patel, S. C. Parmar, R. M. Kalasariya
N. Arulnathan, R Karunakaran, V Balakrishanan, M Chellapandian, S. T. Selvan
A. J. Dhami, S. C. Parmar, C. p. Parmar, M. M. Chaudhary
C. Pandian, A. Sundaresan, A. V. Omprakash
Nawal Kishor Pareek, K. J. Ankuya, M. P. Patel, B. S. Rathod, K. B. Prajapati
S.R. P. Sinha, Anand Kumar, Sucheta Sinha, Savita Kumari, Sudha Kumari, Pankaj Kumar
S. K. Senapati, S. M. Nayak, K. Sethy, P. R. Sahoo, P. Swain, H. k. Panda, M. R. Das, R. C. Patra
Sanjay Kumar Bharti, Ishwer Singh, Balwinder Singh Dhote, Om Prakash Choudhary, Meena Mrigesh
P. M. Lunagariya, M. B. Pande
Manjusha Patil, M. V. Ingawale, H. S.. Birade, A. Syed Anwar
Rameez Ali, W. A.A. Razzaque., Ashiq Hussain
P. M. Sonkusale, Pratik N. Inglepatil, Siddharth V. Jamadade
R. S. Ingole, R. M. Patil, V. P. Pathak, M. V. Joshi
A. K. Jayraw, U. K. Mandloi, M. Haque, N. Jamra
S. W. Hajare, Y. K. Amrutkar, A. R. Sontakke, N. M. Bhojane, R. s. Ingole, M. V. Ingawale
R. S. Ingole, A. s. Chandewar, M. V. Joshi, Madhuri Hedau, S W Hajare, M V Ingawale
Prasanna patil, S. K. Sahatpure, A. D. Patil, Umesh Kumar, Basanti Jena, A. K. Nahak, Laxman Prasad Sharma
J. J. Parmar, P. V. Parikh, N. R. Amin, P. B. Dabhi, J. K. Mahla
D. J. Talukdar, K. Sharma, H. Bayan, F. A. Ahmed, G. Das, S. K. Behera, L. Khiangte, M. S. Dawngliana